Adatkezelési szabályzat

A HUN-ROAD MOVA Építő Korlátolt Felelősségű Társaság adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

1.A Szabályzat célja

1.1 A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a HUN-ROAD MOVA Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített nevén: HUN-ROAD Mova Kft., székhely: 9021 Győr, Árpád u. 14. cégjegyzékszám: 08-09-016283, asz.: 14296255 -2- 08 , a továbbiakban: „Társaság”) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

1.2 Jelen szabályok kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”), az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól rendelkezéseit.

1.3 A jelen Szabályzat célja, hogy a Társaság által nyújtott szolgáltatások minden területén, illetve a munkavállalók adatainak nyilvántartása során minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

2. Fogalom meghatározások:

2.1 adatállomány: az egy nyilvántartó-rendszerben kezelt adatok összessége,

2.2 adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől,

2.3 adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi,

2.4 adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

2.5 adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.6 adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése,

2.7 adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik,

2.8 adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges,

2.9 adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele,

2.10 harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

2.11 hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez,

2.12 különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat,

2.13 nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik,

2.14 személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: "Érintett") kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1 Az üzleti partner által, saját döntése alapján rendelkezésre bocsátott bármilyen adat, tény, azonosító szám. (e-mail cím, telefonszám, név, lakóhely/tartózkodási hely, születési hely és idő, az üzleti partner által megrendeléskor rögzített adatok, az általa alkalmazott fizetési mód, ütemezés, összeg)

3.2 A munkavállalók által - jogszabályi előírás alapján illetve egyéb módon - rendelkezésre bocsátott bármilyen személyes adat, beleértve ebbe: a munkaegészségügyi szempontból releváns adatokat illetve a bérszámfejtés során szükségszerűen, a munkáltató rendelkezésre bocsátandó hatósági, bírósági határozatok.( név, lakóhely/tartózkodási hely, születési hely és idő, adóazonosító jel, társadalombiztosítási azonosító, telefonszám, e-mail cím, a munkabért terhelő fizetési kötelezettségek)

3.3 Személyes adat akkor kezelhető, ha
- ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
- azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - rendelet elrendeli.

3.4 Különleges adatot az Adatkezelő nem kezel.

4. Az adatkezelés köre, az adatkezelés elvei

4.1 A jelen szabályzat legfontosabb szándéka, hogy rögzítse az adatkezelés átfogó elveit. A HUN-ROAD MOVA Kft. betart minden törvényt és szabályozást, ami szükséges ahhoz, hogy megfeleljen ezeknek a követelményeknek, figyelemmel az Adatkezelés jogalapjára, céljára és módjára

4.2 A munkavállalókkal kapcsolatos adatkezelés alapnyilvántartásainak adatállománya kizárólag a munkaviszony létesítésével, fenntartásával illetve megszűnésével összefüggő célok érdekében kezelhető.

4.3 A munkavállalói nyilvántartás adatait az érintett szolgáltatja, az elsődleges adatfelvétel a munkajogi jogviszony kezdetekor történik. A Társaság munkavállalóinak egészségügyi adatokat tartalmazó törzslapját a foglalkozás egészségügyi orvos kezeli.

4.3.1 Munkavállaló felvételéhez szükséges dokumentumok

4.3.2 Fizetési, juttatási és munkavállalói szolgáltatások adatai

4.3.3 Kapcsolattartási információk

4.3.4 Törvényesen előírt ügynökségek számára küldött jelentésekhez szükséges adatok (pl. Munkavállalói esélyegyenlőségi adatok)

4.3.5 Jelenléti ívek

4.3.6 Fegyelmi és panasztételi adatok

4.3.7 Teljesítményadatok

4.3.8 Nyilvános adatok (beleértve a bűnelkövetési adatokat)

4.3.9 Egészségügyi adatok, különös tekintettel a munkaegészségügyi adatokra

4.3.10 Egyéb adatok

4.4 Az üzleti kapcsolatrendszer részeként szükségszerűen rögzítésre kerülő adatok szintén a szabályzat hatálya alá tatoznak, amely adatokat kizárólag az adott ügylet felek által meghatározott céljára illetve kizárólag ezzel összefüggésben lehet kezelni.

4.4.1 Magánszemély üzleti partnerek személyes adatai

4.4.2 Gazdasági társaságok képviselőinek adatai

4.4.3 A fenti ügyletekhez kapcsolódó azonosító és engedély számok, végzettséget igazoló dokumentumok azonosítója

4.4.4 Ügyletekhez kötődő személyes adatok illetve pénzforgalmi paraméterek

4.4.5 A számlázással kapcsolatos adatkezelés

4.5 A Társaság számlázási rendszerének adatkezelési folyamatai mind a hatályos számviteli, mind a hatályos adatvédelmi szabályoknak, jogszabályi előírásoknak megfelelnek.

5. Az adatkezelés célhoz kötöttsége

5.1 Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a korábbiakban részletezett céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – ha csak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a jogosult természetes személy előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

5.2 Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat - a részére előírt kötelezettségen túlmenően - nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely jogosult e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

6. A Társaság rögzíti az adatkezelése elveit az alábbiak szerint:

6.1 A Társaság működéséhez, a gazdasági kapcsolatok hatékonyságának növelése és a társaság üzemszerű, sikeres gazdálkodásának érdekében elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat a Társaság az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

6.2 A Társaság, mint adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az adatvédelmi törvénynek és jelen szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja. Az adatátadás tekintetében a jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat. A Társaság bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Társaság érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – esetén harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintettek elérhető adatait.

6.3 A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy bármely természetes személy személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a Társaság felhívja az érintett figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az
Adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az Adatkezelés céljáról és arról, hogy a személyes adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.
Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező Adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről.

6.4 Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott személyes adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

6.5 A Társaság, mint adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A Társaság kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan érintettel szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

6.6 A Társaság kötelezi magát, hogy gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek a Személyes adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére. A hozzáférési jogosultsággal rendelkező személy a számítógépes és az ahhoz alkalmazott adathordozókat úgy kezeli, tárolja, hogy a védelmet igénylő adatokat illetéktelen személy ne ismerhesse meg. A munkaidő végeztével a számítógépet az illetékes személy kikapcsolja.

6.7 Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.

6.8 A Társaság mint Adatkezelő a személyes adatot törli, ha
- annak kezelése jogellenes;
- az érintett a személyes adatának törlését kéri;
- a személyes adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
- az Adatkezelés célja megszűnt, vagy a személyes adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
- a személyes adat törlését bíróság vagy hatóság elrendelte.

6.8 Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

6.10 A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akik részére korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbításra került. Az értesítés az Adatkezelő mellőzheti, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti. Ha a Társaság, mint Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban tájékoztatja az érintettet a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokairól, továbbá arról, hogy az Adatkezelő határozatával szemben a bírósághoz fordulhat.

6.11 Az Adatkezelő kötelezettséget vállal, hogy megteszi a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására

7. Az Adatkezelés időtartama

Az érintett által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg az érintett munkavégzésre irányuló jogviszonya fennáll, illetve ameddig a gazdálkodással összefüggően az adatok nyilvántartása a meghatározott cél elérése érdekében indokolt, illetve azon időpontig, ameddig ezen adatok nyilvántartását jogszabályi kötelezettség írja elő.

8. Rendelkezés személyes adatokkal

8.1 Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető.

8.2 Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

9. Adattovábbítás lehetősége

9.1 A Társaság, mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági döntés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt adatkezelő nem tehető felelőssé.

9.2 Az érintettek egyes személyes adatai, meghatározott célból, az érintett kifejezett és egyértelmű hozzájárulása alapján az alábbiak szerint továbbításra kerülnek:

9.2.1 A Társaság az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az Adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

9.2.2 Törvény közérdekből - az adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében. Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.

10. Az érintettek jogai az Adatkezelő által kezelt személyes adataikkal kapcsolatosan

10.1 Személyes adataik kezeléséről az érintettek a Társaságtól, mint Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt az érintett regisztrált e-mail címéről küldik.

10.2 A tájékoztatáskérés kiterjedhet az az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatok továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az érintett adatait.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

10.3 A kezelt személyes adat helyesbítéséről, a zárolásról ill. a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot Adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

10.4 Az érintett tiltakozhat Személyes adatának Adatkezelése ellen,

10.4.1 ha a Személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, a személyes adatot átvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;

10.4.2 ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

10.4.3 törvényben meghatározott egyéb esetben.

10.5 A Társaság, mint Adatkezelő a tiltakozást annak kézhezvételétől benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az érintettet írásban tájékoztatja.

10.5.1. Ha a Társaság az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és a személyes adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

10.5.2. Ha az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a jelen pontban hivatkozott határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

11. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása

A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását követően arról valamennyi Felhasználót megfelelő módon tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a Felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

12. Jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó jogérvényesíti lehetőségeit az Info tv., valamint 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.). Bármilyen Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az Adatkezelő munkatársai is a hunroad@hunroadkft.hu e-mail címen.

Korrekt piaci magatartásÜgyfeleinkkel kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolatra, versenytársainkkal szemben etikus magatartásra törekszünk

FejlődésMenedzsmentünk és szolgáltatásaink párhuzamos fejlesztése garantálja a minőséget és a korszerűmunkavégzést

RugalmasságGyorsan reagálunk a piaci változásokra, a szakmai kihívásokra, s mindenekelőtt partnereink igényeire.